Místní knihovna ve Vražkově

Knihovní řád

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny ve Vražkově

 

 

V souladu se zřizovací listinou knihovny Místní knihovny ve Vražkově, schválenou zastupitelstvem obce z 9. zasedání ze dne 20. 9. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
, vydávám tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon“), a

je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §§ 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby

 2. meziknihovní služby

 3. informační služby:

 1. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

 2. informace bibliografického a faktografického charakteru,

 3. přístup na internet.

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen „KŘ“) poskytuje knihovna bezplatně.

 2. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště

 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody

  vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

  zákon) ve znění ostatních předpisů a ostatní předpisy).

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím

  výměnných souborů.

 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o

  knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
  a metodických pokynů NK ČR.

 

 

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného

  výpůjčního systému.

 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li

  dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu

  dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek

  jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a

  vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo,

  anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Poplatek z prodlení:

 1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se

  na nejbližší další výpůjční den.

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu)

  následuje vymáhání právní cestou.

 1. Ztráta průkazu uživatele:

 1. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého

  stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 27. 9. 2002.

 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

 

 

 

………………………………….

Miroslav Fiala

knihovník

Místní knihovny ve Vražkově

 

 

 

Ve Vražkově dne 27. 3. 2019

 

 

 

 

 

……………………………………

Jaroslava Smetanová

starostka obce Vražkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 

Příloha 1

Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny ve Vražkově

 

 

 

 1. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši

 1. za kalendářní rok – děti do 15 let

0 za kalendářní rok –dospělí čtenáři a mládež od 15 let

 

Upomínací řízení:

1. upomínka - 0,- Kč

2. upomínka - 10,- Kč

3. upomínka - 20,- Kč

 

Další poplatky:

 1. Poškození čárového kódu ... 10,- Kč

 2. Ztráta nebo poškození obalu ... 10,- Kč

 3. Závažné poškození knihy ... 10-50 % ceny dle míry poškození

 4. Ztráta knihy z vlastního fondu - cena knihy

 5. Ztráta knihy z výměnného souboru z Knihovny K.H. Máchy Litoměřice

 • Cena knihy z výměnného souboru (nejméně 250,-Kč) + 200,- Kč za zpracování

 • Poplatky za meziknihovní výpůjční službu dle ceníku nadřízené knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna ve Vražkově (dále jen „knihovna“).

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Účel zpracování

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a

knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést. Pokud se uživatel rozhodne nepovinné údaje (kontaktní údaje)

uvést, zpracovává je knihovna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „obecné nařízení GDPR“) – plnění smlouvy.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

GDPR. Knihovna může osobní údaje zpracovávat rovněž podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení GDPR – pro účely oprávněného zájmu, např. vymáhání pohledávek. Identifikační i kontaktní

údaje dlužníka i údaje dokumentující okolnosti vzniku pohledávky knihovna zpracovává pouze po dobu, po kterou existuje dluh.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně

žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou

likvidovány dle Spisového řádu
obce.

 

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi

pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje knihovna uchovává v listinné podobě. Přístup k těmto datům je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních povinností a práv stanovených v

rozsahu potřebném pro plnění svých pracovních úkolů.

 

Práva uživatelů jakožto subjektů údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních

údajů obrátíte nejprve na nás: Místní knihovnu ve Vražkově
, Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem nebo na zvláštního pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného obcí Vražkov.

 

 

 

Ve Vražkově dne 27. 3. 2019

 

 

 

 

………………………………..

Miroslav Fiala

knihovník

Místní knihovny ve Vražkově

 

 

 

 

…………………………………

Jaroslava Smetanová

starostka obce Vražkov